ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Icono aviso borrar.png

ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ! ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ: Mashin orchuulga utga avtsaldaagui uguulel! All Google translations must be deleted! use proper Mongol grammar!

ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠠᠳᠮᠢᠨᠢᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠳ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ (ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ) ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠤᠯᠤᠰ
ᠴᠷᠨᠠ ᠭᠣᠷᠠ
Crna Gora
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠮᠣᠨ᠃ "
Oj, svijetla majska zoro
ᠣј, ᠰᠪᠢјᠶᠡᠲᠯᠠ ᠮᠠјᠰᠺᠠ ᠵᠣᠷᠣ"
«ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠱ»
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯPodgorica Coat of Arms.png Podgorica
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠬᠡᠯᠡ
ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠧᠷᠪ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨᠢ᠂
ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ ᠪᠠ ᠬᠧᠷᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ
 -  ᠮᠣᠨ VI ᠹᠧᠯᠢᠫᠧ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠨᠨᠣ ᠷᠬᠠᠢ
15 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ 15 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ 
 -  ᠺᠠᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠪᠠ
2011 ᠣᠨ 
 -  ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ 1516 ᠣᠨ 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 504,030 km2 (51)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 1.04
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2006) 46,030,109[1] (27)
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 93 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $11,800 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ 13  ᠳᠦ
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $7.340[2][2] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ28 ᠳᠦ
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $4.280 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ[2]  ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ12 ᠳᠦ
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $6,811[2] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ26]])
Gini (2005) 82[3] 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2006) 0.878[4] (ᠰᠠᠶᠢᠨ) (23)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ (€) (EUR)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ТЕЦ (GMT+1)
 -  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ТЕЗЦ (GMT+2)
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .me1
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +382
1ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠥᠨ .eu ᠍ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ .cat ᠨᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ (Listeni/ˌmɒntɨneɪɡroʊ/ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ/ˌmɒntɨniːɡroʊ /; ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ / ˌmɒntɨnɛɡroʊ /; ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠶᠢᠨ: Crna Gora / "ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠷᠨᠠ ᠭᠣᠷᠠ [t͡sr̩ːnaː ɡɔ̌ra] (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ)), ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ Adriatic ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ ᠪᠠ ᠭᠧᠷᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠺᠣᠰᠪᠣ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨᠢ᠃ Cetinje ᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ Prijestonica ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ᠂ Podgorica ᠶᠤᠮ᠃

9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠯᠠᠸᠶᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ: Duklja ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ᠂ Travunia, ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ Rascia ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ᠃ 1042 ᠣᠨ ᠳᠤ archon ᠰᠲ᠋ᠧᠹᠠᠨ Vojislav Duklja ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ Vojislavljević ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠰᠲ ᠦᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ Duklja Vojislav ᠬᠡᠦ᠂ ᠮᠠᠬᠠᠶᠢᠯ (1046-81), ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ Bodin (1081-1101) ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 13 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ Zeta Duklja ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 14 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ (Zeta) Balšić ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ Crnojević ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ 15 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ᠂ Zeta ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ Crna Gora ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ (Venetian: ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧ-ᠨᠧᠭᠷᠣ). ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠸᠧᠨᠧᠼ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 1496 ᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠭᠢ 1711. ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠰᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠪᠠ᠃ 1515 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 1851 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠪᠥᠱᠣᠫ Cetinje ᠨᠢ (vladikas) ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ Petrović-Njegoš ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ 1918 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 1918 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠥᠪ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ North Atlantic Treaty Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Official Population Figures of Spain. Population on the 1 April 2010. Instituto Nacional de Estadística de España. 5 July 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Montenegro. International Monetary Fund. 17 April 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. CIA World Factbook. 13 August 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Human Development Report 2011. United Nations (2011). 5 November 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ