ᠮᠢᠭ-19

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠢᠭ-17
ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠢᠭ 19
ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ/ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ
ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠢᠺᠣᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠧᠸᠢᠴ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ 1953 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1955 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠩᠳᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠮᠢᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2172
ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ Shenyang J-6, Nanchang Q-5

ᠮᠢᠭ-19 ᠨᠢ (ᠷᠦᠰᠰᠺ ᠦ: ᠮᠢᠺᠣᠢᠶᠠᠨᠭᠤᠷᠧᠸᠢᠴ ᠮᠢᠭ-19) (NATO ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ: "Farmer")ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠲᠡᠶᠢᠷᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ. ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠠᠨᠳᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠶᠤᠮ᠃ North American F-100 Super Sabre ᠪᠣᠯᠤᠨ McDonnell Douglas F-4 Phantom II ᠪᠠ Republic F-105 Thunderchief ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠢᠭ-19&oldid=359716》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ