ᠮᠢᠭ-17

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠢᠭ-17
ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠢᠭ-17
ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ/ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ
ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠢᠺᠣᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠤᠷᠧᠸᠢᠴ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ 1950 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14
ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1952 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ᠂ ᠮᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨᠵᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠩᠳᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ [[ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ]]᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠮᠢ᠂ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠮᠢ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 10824
ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ PZL-Mielec Lim-6, Shenyang J-5

ᠮᠢᠭ-17 (ᠷᠦᠰᠺ ᠦ: ᠮᠢᠺᠣᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠭᠤᠷᠧᠸᠢᠴ ᠮᠢᠭ-17) (NATO ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ: Fresco) (ᠬᠢᠲᠠᠳ:Shenyang J-5) (ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ: PZL-Mielec Lim-6) ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠴᠢ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠶᠢᠷᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠴᠢ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 1952 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠭ-17 ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠢᠭ-17&oldid=358684》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ