ᠮᠢᠬᠠᠴᠺᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠢᠬᠠᠴᠺᠠᠯ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠬᠠᠴᠺᠠᠯ́) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ (ᠤᠤᠯ ᠤᠨ) ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ 574 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ (ᠳᠠᠷᠭᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠃ᠮᠢᠬ᠎ᠠ|ᠶᠡᠴᠺ|ᠠᠯ᠃)

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ