ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠲᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢᠲᠡᠨ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢᠲᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠺᠣᠯᠣᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠵᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ