ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠣᠪᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠨᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠦᠩᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣᠳ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ.〔1〕

2 ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ&oldid=460346》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ