ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠷᠤᠮ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ 1/60 ᠪᠤᠶᠤ 60 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ min.

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ&oldid=328688》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ