ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠢᠷᠸᠢᠨ ᠧᠹᠹᠧᠢ "ᠮᠡᠵᠢᠺ" ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Earvin Effay "Magic" Johnson, Jr., 1959 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠤ ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠯᠡᠨᠰᠦᠢᠩ ᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 13 ᠵᠢᠯ "ᠪᠡᠶᠡᠷᠬᠡᠦ" ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1979 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠲᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 5 ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ (1987, 1989, 1990) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ (1980, 1982, 1987) ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 12 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ (1990, 1992), ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 10 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ 1985 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠷᠷᠢ ᠪᠶᠠᠳᠲᠣᠢ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨᠣᠣᠰᠣ ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠢ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ᠂ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ESPN ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃[1] ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠯᠷᠷᠢ ᠪᠶᠠᠳ᠂ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ NBA ᠳᠠᠬᠢ "ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ" ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠣᠮᠰᠠᠳᠠᠯ (ДОХ) ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠰᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠮᠡᠲᠦ "ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ" (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Magic) ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰᠮᠡᠩ᠃

NBA ᠍ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
1979-80 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 77 72 36.3 .530 .226 .810 7.7 7.3 2.4 0.5 18.0
1980-81 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 37 35 37.1 .532 .176 .760 8.6 8.6 3.4 0.7 21.6
1981-82 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 78 77 38.3 .537 .207 .760 9.6 9.5 2.7 0.4 18.6
1982-83 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 79 79 36.8 .548 .000 .800 8.6 10.5 2.2 0.6 16.8
1983-84 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 67 66 38.3 .565 .207 .810 7.3 13.1 2.2 0.7 17.6
1984-85 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 77 77 36.1 .561 .189 .843 6.2 12.6 1.5 0.3 18.3
1985-86 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 72 70 35.8 .526 .233 .871 5.9 12.6 1.6 0.2 18.8
1986-87 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 80 80 36.3 .522 .205 .848 6.3 12.2 1.7 0.4 23.9
1987-88 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 72 70 36.6 .492 .196 .853 6.2 11.9 1.6 0.2 19.6
1988-89 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 77 77 37.5 .509 .314 .911 7.9 12.8 1.8 0.3 22.5
1989-90 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 79 79 37.2 .480 .384 .890 6.6 11.5 1.7 0.4 22.3
1990-91 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 79 79 37.1 .477 .320 .906 7.0 12.5 1.3 0.2 19.4
1995-96 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 32 9 29.9 .466 .379 .856 5.7 6.9 0.8 0.4 14.6
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ 906 870 36.7 .520 .303 .848 7.2 11.2 1.9 0.4 19.5

ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
1980 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 16 16 41.1 .518 .250 .802 10.5 9.4 3.1 0.4 18.3
1981 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 3 3 42.3 .388 .000 .650 13.7 7.0 2.7 1.0 17.0
1982 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 14 14 40.1 .529 .000 .828 11.3 9.3 2.9 0.2 17.4
1983 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 15 15 42.9 .485 .000 .840 8.5 12.8 2.3 0.8 17.9
1984 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 21 21 39.9 .551 .000 .800 6.6 13.5 2.0 1.0 18.2
1985 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 19 19 36.2 .513 .143 .847 7.1 15.2 1.7 0.2 17.5
1986 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 14 14 38.6 .537 .000 .766 7.1 15.1 1.9 0.1 21.6
1987 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 18 18 37.0 .539 .200 .831 7.7 12.2 1.7 0.4 21.8
1988 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 24 24 40.2 .514 .500 .852 5.4 12.6 1.4 0.2 19.9
1989 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 14 14 37.0 .489 .286 .907 5.9 11.8 1.9 0.2 18.4
1990 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 9 9 41.8 .490 .200 .886 6.3 12.8 1.2 0.1 25.2
1991 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 19 19 43.3 .440 .296 .882 8.1 12.6 1.2 0.0 21.8
1996 ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ 4 0 33.8 .385 .333 .848 8.5 6.5 0.0 0.0 15.3
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ 190 186 39.7 .506 .241 .838 7.7 12.3 1.9 0.3 19.5

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 10 greatest point guards ever. espn.go.com. the original on 2012-05-20 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2012-02-07 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1979-1980 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1981-1982 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1984-1985 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1986-1987 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1987-1988 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ

</tr></table> ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ MVP

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ