ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
State of Michigan
{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
[[{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ|ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ]] [[{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ|ᠰᠦᠯᠳᠡ]]
ᠬᠣᠴᠢ(ᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ):
{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠯᠡᠨᠰᠦᠢᠩ ᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ  [[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ|ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ]]
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 253,793 км²
 - ᠥᠷᠭᠡᠨ km
 - ᠤᠷᠲᠤ km
 - ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ % 41.5
 - ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ 41° 41' N to 48° 18' N
 - ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ 82° 7' W to 90° 25' W
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 10,045,697 (2008 est.)[1]
 - [[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ|ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ]] 67.55/км²
[[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ|ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ]]
 - ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  $44,627 (21)
ᠥᠨᠳᠥᠷ  
 - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠮᠠᠤᠩ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠣᠩ (603 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
 - ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ 275 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠮ
 - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠴᠡᠭ ᠡᠷᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ (174 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
[[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ|ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ]]  1837 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 (26)
ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠧᠨᠨᠢᠹᠧᠷ ᠭᠷᠡᠩᠬᠢᠯᠮ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠣᠩ ᠴᠧᠷᠷᠢ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠧᠨᠠᠲ᠋ᠴᠢ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠯ ᠯᠸᠢᠨ
ᠳᠧᠪᠪᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠪᠧᠨᠠᠪ
ᠺᠣᠩᠷᠧᠰᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ 8, ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ 7 (ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ: UTC-5/-4
ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ MI Mich US-MI
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ www.michigan.gov

ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michigan) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠯᠡᠶᠢᠰᠡᠨ ᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ 50 ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ᠂ ᠹᠯᠣᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠃ ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ ᠳᠤ 64,980 ᠨᠠᠭᠤᠷᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ 140.3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠮᠢᠰᠰᠢᠰᠰᠢᠫᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠴᠠᠭᠠᠨ: 79.6%
  • ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ-ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ: 14.0%
  • ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ: 0.5%
  • ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ: 2.3%
  • ᠪᠤᠰᠤᠳ: 1.6%
  • ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ: 2.0%

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠨ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠨᠧᠹᠲ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠯᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠯᠪᠤᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 2003 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ 365 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Fact Sheet: Michigan. United States Census Bureau. 2009-11-08 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

External links[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠮᠡᠴᠢᠭᠠᠨ&oldid=331430》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ