ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ
Mark Hughes juli 1991.JPG
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠯᠧᠰᠯ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ
ᠥᠨᠳᠥᠷ5 ft 10 in (1.78 ᠮ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1978–1980ᠠᠩᠭᠯᠢᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1980–1986ᠠᠩᠭᠯᠢᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ89(37)
1986–1988ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ28(4)
1987–1988ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠪᠠᠪᠠᠷᠶᠠ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ)18(6)
1988–1995ᠠᠩᠭᠯᠢᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ256(82)
1995–1998ᠠᠩᠭᠯᠢᠴᠧᠯᠰᠢ95(25)
1998–2000ᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠢᠳᠬᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ52(2)
2000ᠠᠩᠭᠯᠢᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ18(1)
2000–2002ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ50(6)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ606(163)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1984–1999ᠤᠥᠯᠰᠤᠥᠯᠰ[1]72(16)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
1999–2004ᠤᠥᠯᠰᠤᠥᠯᠰ
2004–2008ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ
2008–2009ᠠᠩᠭᠯᠢᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
2010–ᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠯᠧᠰᠯ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Leslie Mark Hughes, 1963 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠥᠯᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠷᠧᠺᠰᠧᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠫᠠᠷᠺᠢ ᠬᠥᠴᠢ ᠳᠦ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ ᠨᠢ ᠤᠥᠯᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ (ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ) ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ «ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ»᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ «ᠪᠠᠪᠠᠷᠶᠠ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ»᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ «ᠴᠧᠯᠰᠢ»᠂ «ᠰᠢᠳᠬᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ»᠂ «ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ» ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ» ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 1980 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ 90 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠶᠽ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠥᠯᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ (2009 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠨ ᠡᠴᠡ) ᠪᠠᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠴᠧᠯᠰᠢ
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

[3] [4]

<tr> <th colspan="3">ᠪᠠᠭ</th> <th colspan="2">ᠯᠢᠭᠢ</th> <th colspan="2">ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2">ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th><th colspan="2">ᠲᠢᠪ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th> </tr> <tr> <th>ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ</th><th>ᠪᠠᠭ</th><th>ᠯᠢᠭ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th><th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> <th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th> </tr>
ᠠᠩᠭᠯᠢ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2"> ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th><th colspan="2"> ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

1982–83 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ 0 0
1983–84 11 4
1984–85 38 16
1985–86 40 17
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">ᠺᠣᠫᠠ ᠳᠧᠯ ᠷᠡᠢ</th> <th colspan="2"> ᠺᠣᠫᠠ ᠳᠧ ᠯᠠ ᠯᠢᠭᠠ</th><th colspan="2"> ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

1986–87 ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠯᠠ ᠯᠢᠭ 28 4 2 0 - 7 1 37 5
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2"> ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th><th colspan="2"> ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

1987–88 ᠪᠠᠪᠠᠷᠶᠠ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ 18 6
ᠠᠩᠭᠯᠢ

<th colspan="2">ᠯᠢᠭ</th><th colspan="2">АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ</th> <th colspan="2"> ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ</th><th colspan="2"> ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ</th> <th colspan="2">ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ</th>

1988–89 ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ 38 14
1989–90 37 13
1990–91 31 10
1991–92 39 11
1992–93 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ 41 15
1993–94 36 11
1994–95 34 8
1995–96 ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ 31 8
1996–97 35 8 6 5 2 1
1997–98 29 9 5 2 3 1
1998–99 ᠰᠢᠳᠬᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ 32 1 2 0 2 0 0 0 36 1
1999-00 20 1 2 0 3 0 0 0 25 1
1999-00 ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1
2000–01 9 0 0 0 1 0 0 0 10 0
2000–01 ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ|ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ 29 5 5 0 0 0 0 0 34 5
2001–02 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ 21 1 3 0 6 1 0 0 30 2
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ 560 153
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 28 4 2 0 - 7 1 37 5
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 18 6
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 606 163

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠤᠯᠮ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠳ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ %
ᠤᠥᠯᠰ ᠤᠥᠯᠰ 1999 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ &0000000000000041.00000041 &0000000000000012.00000012 &0000000000000015.00000015 &0000000000000014.00000014 &0000000000000029.27000029.27
ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 &0000000000000188.000000188 &0000000000000082.00000082 &0000000000000047.00000047 &0000000000000059.00000059 &0000000000000043.62000043.62
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 &0000000000000077.00000077 &0000000000000036.00000036 &0000000000000015.00000015 &0000000000000026.00000026 &0000000000000046.75000046.75
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠣᠳᠣ &0000000000000009.0000009 &0000000000000002.0000002 &0000000000000006.0000006 &0000000000000001.0000001 &0000000000000022.22000022.22
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ &0000000000000315.000000315 &0000000000000132.000000132 &0000000000000083.00000083 &0000000000000100.000000100 &0000000000000041.90000041.90
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ: 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Alpuin, Luis Fernando Passo (20 February 2009). Wales — Record International Players. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 10 March 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. National Football Museum Hall of Fame 2007. Nationalfootballmuseum.com. 20 September 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. イアン・ラッシュ. World-soccer.org (25 March 2005). 20 September 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Mark Hughes @ Level-K. Level-k.com. 20 September 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ