ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠠᠼᠼᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠠᠼᠼᠢ
Marco Materazzi - Inter Mailand (1).jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠠᠷᠺᠣ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠠᠼᠼᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.93 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1990–1991ᠮᠧᠰᠰᠢᠨᠠ ᠫᠧᠯᠣᠷᠣ
1991–1993ᠲᠣᠷᠢ ᠳᠧ ᠺᠸᠢᠨᠲ᠋ᠣ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1993–1994ᠮᠠᠷᠰᠠᠯ25(4)
1994–1995ᠲᠷᠠᠫᠠᠨᠢ13(2)
1995–1998ᠫᠧᠷᠤᠵᠢᠶᠠ47(7)
1996–1997ᠺᠠᠷᠫᠢ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ)18(7)
1998–1999ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ25(2)
1999–2001ᠫᠧᠷᠤᠵᠢᠶᠠ51(15)
2001–2011ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ209(18)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2001–2008ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ41(2)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2008 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9

ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠠᠼᠼᠢ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Marco Materazzi, ᠤᠹᠹᠢᠴᠢᠠᠯᠧ ОМРИ ; 1973 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷᠠᠼᠼᠢ ᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠰᠧᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴ ᠍ ᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠂ ᠮᠥᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠧᠷᠤᠵᠢᠶᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ (1995–98 ᠪᠣᠯᠤᠨ 1999–2001) ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠧ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ €10 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2000–01 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠧᠷᠢᠶ ᠡ᠎ᠠ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠧᠷᠢᠶ ᠡ᠎ᠠ ᠳᠦ 5, ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ 1, ᠺᠣᠫᠫᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠍ ᠳᠦ 4, ᠰᠤᠫᠧᠷᠺᠣᠫᠫᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ  ᠍ ᠳᠦ 4[1] ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 60 ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ 25 ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ