ᠮᠠᠷᠢ ᠹᠷᠠᠨᠰᠤᠶᠠ ᠰᠠᠳᠢ ᠺᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠠᠳᠢ ᠺᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ


ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1887 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 – 1894 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠦᠯ ᠭᠷᠧᠸᠢ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠠᠩ ᠺᠠᠽᠢᠮᠢᠷ-ᠫᠧᠷᠡᠶ᠎ᠡ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1837 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 (1837-08-11)
ᠣᠲᠣ-ᠸᠢᠶᠧᠨᠯᠢᠮᠣᠵᠤ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 1894 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (56 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠷᠣᠨᠯᠢᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ

ᠮᠠᠷᠢ ᠹᠷᠠᠨᠰᠤᠶᠠ ᠰᠠᠳᠢ ᠺᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Marie François Sadi Carnot; 1837 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 – 1894 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25) ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ 1887 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 1894 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ