ᠮᠠᠷᠠᠪᠤᠷ ᠪᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠ́ᠷᠠᠪᠤᠷ (ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠠᠪᠤᠷ, ᠰᠯᠣᠸ᠃ Nogometni Klub Maribor) — ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠠᠪᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ