ᠮᠠᠷᠠᠪᠡᠯ ᠸᠢᠨᠰᠤᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠷᠠᠪᠡᠯ ᠸᠢᠨᠰᠤᠨ
Bundesarchiv Bild 102-12865, Maribel Vinson.jpg

ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠷᠠᠪᠡᠯ ᠸᠢᠨᠰᠤᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1911 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠸᠢᠨᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷᠮᠠᠰᠰᠠᠴᠢᠰᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠰ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1961 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠧᠺᠭᠪᠧᠯᠬᠢ
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠯᠠᠢᠺ-ᠫᠯᠢᠰ ᠲᠤ 1932 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ 1928 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠬᠦᠷᠡᠯ 1930 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ

ᠮᠠᠷᠠᠪᠡᠯ ᠶᠡᠷᠺᠰᠠ ᠸᠢᠨᠰᠤᠨ-ᠣᠪᠦᠩ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Maribel Yerxa Vinson-Owen, 1911ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 121961 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ 9 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1932 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠠᠢᠺ-ᠫᠯᠧᠰᠧᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠣᠣᠰ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠷᠨᠲᠠᠨ ᠺᠦᠯᠢᠵᠤᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ 2, ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠭᠠᠢ ᠣᠪᠦᠩᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠯᠣᠷᠧᠨᠰ ᠣᠪᠦᠩᠮᠠᠷᠠᠪᠡᠯ ᠣᠪᠦᠩ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠸᠢᠨᠰᠤᠨ-ᠣᠪᠦᠩ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠱᠧᠯ ᠺᠸᠠᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ᠃

1961 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠡᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠪᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ (ᠥᠬᠢᠨ ᠮᠠᠷᠠᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ) ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠧᠯᠬᠢᠳ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠣᠰᠣᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠷᠠᠪᠡᠯ ᠸᠢᠨᠰᠤᠨ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ