ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠺᠣᠨᠯᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠺᠣᠨᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael Alex Conley, Jr, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠷᠺᠠᠨᠵᠠᠰ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠢᠧᠲ᠋ᠸᠢᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ ᠭᠷᠢᠰᠵᠡᠯᠢᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠬᠠᠶᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ ᠭᠷᠢᠰᠵᠡᠯᠢᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠺᠣᠨᠯᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠣᠨᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
2007-08 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 53 46 26.1 .428 .330 .732 2.6 4.2 .8 .0 9.4
2008-09 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 82 61 30.6 .442 .406 .817 3.4 4.3 1.1 .1 10.9
2009-10 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 80 80 32.1 .445 .387 .743 2.4 5.3 1.4 .2 12.0
2010-11 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 81 81 35.5 .444 .369 .733 3.0 6.5 1.8 .2 13.7
2011-12 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 62 61 35.1 .433 .377 .861 2.5 6.5 2.2 .2 12.7
2012-13 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 80 80 34.5 .440 .362 .830 2.8 6.1 2.2 .3 14.6
2013-14 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 73 73 33.5 .450 .361 .815 2.9 6.0 1.5 .2 17.2
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ 511 482 32.7 .442 .372 .793 2.8 5.6 1.6 .2 13.1

ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
2011 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 13 13 39.0 .388 .297 .830 3.8 6.4 1.1 .2 15.2
2012 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 7 7 39.6 .421 .500 .750 3.3 7.1 .9 .0 14.1
2013 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 15 15 38.3 .384 .281 .763 4.7 7.1 1.7 .3 17.0
2014 ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ 7 7 38.1 .431 .111 .769 4.6 7.9 2.0 .1 15.9
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ 42 42 38.7 .399 .287 .779 4.2 7.0 1.4 .2 15.8

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2007 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ