ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠰᠮᠢᠲ (ᠬᠣᠺᠺᠧᠢᠴᠢᠨ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠰᠮᠢᠲ
Mike Smith Coyotes.jpg
ᠰᠮᠢᠲ 2011–12 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠃
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1982 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1982-03-22) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠺᠢᠨᠭᠰᠲᠠᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ 6 ft 0 in (1.83 ᠮ)
ᠵᠢᠩ 215 lb (98 kg; 15 st −188.5 lb)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ
NHL ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠹᠢᠨᠢᠺᠰ ᠺᠣᠢᠣᠲ᠋ᠢᠰ
ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠰ
ᠲᠠᠮᠫᠠ ᠪᠡᠢ ᠯᠠᠶᠢᠲᠨᠢᠨ ᠢ
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ  ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ 161, 2001
ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠰ
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 2002–ᠣᠳᠣ

ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠰᠮᠢᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Mike Smith, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠤ ᠺᠢᠨᠭᠰᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠹᠢᠨᠢᠺᠰ ᠺᠣᠢᠣᠲ᠋ᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[1] ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[2]

ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠰᠮᠢᠲ (ᠬᠣᠺᠺᠧᠢᠴᠢᠨ)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ