ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠮᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠮᠤᠷ

ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠮᠤᠷ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1999 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 – 2002 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠷᠧᠨᠠᠲ᠋ᠣ ᠷᠦ ᠦᠭᠡᠶᠢᠷᠣ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠤᠫᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠠᠨᠢᠲ᠋ᠴᠫᠠᠺᠳᠢ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1990 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 – 1990 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2
ᠬᠠᠭᠠᠨ II ᠢᠯᠢᠽᠡᠪᠡᠢᠰ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠫᠣᠯ ᠷᠢᠪᠰ
ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠧᠯᠧᠨ ᠺᠯᠠᠷᠺ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠧᠹᠹᠷᠢ ᠫᠠᠯᠮᠧᠷ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠢᠮ ᠫᠣᠯᠣᠭᠧᠷ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1990 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 – 1990 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯᠯ ᠮᠠᠷᠱᠠᠯᠯ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳᠣᠩ ᠮᠠᠺᠺᠢᠨᠨᠣᠨ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1949 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 (1949-01-28) (70 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ᠫᠯᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠸᠠᠺᠠᠲ᠋ᠠᠨᠧ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ
ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠪᠣᠨ ᠳ᠋ᠢᠷᠧᠠᠨᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠮᠤᠷ

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠡᠨᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠤᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael Kenneth Moore, ᠮᠥᠨ ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠮᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ) ᠨᠢ 1949 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ