ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠮᠢᠨᠢᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
MikeMignolaJune2011.jpg

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠽᠧᠹ (ᠮᠠᠶᠢᠺ) ᠮᠢᠨᠢᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael Joseph (Mike) Mignola, 1960 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠤ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠧᠷᠺᠯᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠨᠣᠮᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠵᠤᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ Dark Horse Comics ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠮᠢᠨᠢᠯ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ