ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰᠤᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰᠤᠨ
Mike Williamson v Ipswich.jpg
ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠧᠮᠰ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰᠤᠨ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠣᠨ-ᠲᠷᠧᠨᠲ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ {{{ᠥᠨᠳᠦᠷ}}} ᠰᠮ
ᠵᠢᠩ 94 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 6
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
1999—2001 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠺᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2001 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠺᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 5 (0)
2001—2005 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠭᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ 0 (0)
2003  ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠺᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 11 (0)
2004  ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠩᠺᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 0 (0)
2004—2005  ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠺᠣᠮ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 37 (2)
2005—2009 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠺᠣᠮ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ 107 (9)
2009 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠣᠲ᠋ᠹᠣᠷ ᠲᠤ 21 (2)
2009—2010 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰᠮᠤᠲᠤ 0 (0)
2010  ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 1 (0)
2010—ᠣᠳᠣ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 119 (0)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠧᠮᠰ «ᠮᠠᠶᠢᠺ» ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰᠤᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael James "Mike" Williamson; 1983 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠣᠨ-ᠲᠷᠧᠨᠲ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ «ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰᠤᠨ «ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃[1] ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ «ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠫᠧᠯᠠᠰ ᠤᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ (2:0) ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[2]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Portsmouth defender Williamson seals Newcastle switch", BBC Sport, 27 January 2010. 28 January 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  2. "Newcastle 2–0 Crystal Palace", BBC Sport, 27 January 2010. 28 January 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ