ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃

ᠰᠡᠷᠡ ᠮᠣᠷᠢᠰ ᠵᠣᠽᠧᠹ ᠮᠢᠺᠯᠤᠶᠠᠢ ᠳᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Maurice Joseph Micklewhite) ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael Caine, 1933 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠤ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ 1960-1990 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1960-2000 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ (ᠨᠥᠭᠥᠭᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠧᠺ ᠨᠢᠺᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ[1] ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ 1986 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰ, 1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Screening Room Special: Michael Caine"". CNN. Retrieved 22 January 2013

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ