ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠢᠲ᠋ᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠢᠲ᠋ᠣᠨ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠩ ᠳᠤᠭᠯᠠᠰ
1951 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1951-09-05) (67 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠺᠣᠷᠠᠣᠫᠣᠯᠢᠰ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ
ᠣᠨ ᠵᠢᠯ 1975–ᠣᠳᠣ
ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ (ᠨᠥᠬᠥᠷ) ᠺᠠᠷᠣᠯᠢᠨ ᠮᠠᠺᠦ᠋ᠣᠯᠢᠮᠠᠰ (1982-1990)
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠺᠣᠷᠲᠨᠢ ᠺᠣᠺᠰ (1989-1995)

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠩ ᠳᠤᠭᠯᠠᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael John Douglas, 1951 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠢᠮ ᠪᠠᠷᠲᠤᠨᠪᠢᠲ᠋ᠯᠵᠢᠭᠦᠰ (1988) ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠢᠮ ᠪᠠᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠲᠡᠮᠦᠨ (1989) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠡᠲᠡᠮᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ (1992) ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠡᠲᠡᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

1989 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠲᠡᠮᠦᠨ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ