ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠧᠷ-ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠧᠷ-ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael Carter-Williams, 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10, ᠮᠠᠰᠰᠠᠴᠢᠰᠧᠲ᠋ᠰᠬᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠤᠨ «ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠷᠠᠺᠡᠶᠰᠡᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠠᠴᠠ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ №11 ᠍ ᠪᠡᠷ «ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠧᠸᠧᠨᠲ᠋ᠢ ᠰᠢᠺᠰᠧᠷᠰ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[1] ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24.[2] ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠧᠷ-ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠤ «ᠮᠠᠠᠮᠢ ᠬᠢᠲ ᠦᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ (114:110) ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 22 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 12 ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ᠂ 7 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ᠂ 9 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ (ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ) ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[3] ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ «ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ» ᠪᠠᠭ ᠢ 107-104 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 26 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 10 ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ "7 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠣ'ᠨᠢᠯᠡᠶᠢᠨ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[4] ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ (13) 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ «ᠺᠠᠸᠠᠯᠧᠷᠰ ᠲᠦ» ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ (127:125) 21 ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃[5] 2013-2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ 14 ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠧᠷ-ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰ ᠷᠦᠺᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 16.7 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 6.2 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ᠂ 6.3 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠤᠭᠰᠠᠨᠮᠡᠵᠢᠺ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ 16-6-6 ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃[6] NBA ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ "ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ" ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[7]

2015 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ «ᠹᠢᠨᠢᠺᠰ ᠰᠠᠨᠵᠠ» ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ («ᠹᠢᠨᠢᠺᠰ ᠡᠴᠡ» ᠲᠠᠶᠢᠯᠧᠷ ᠡᠪᠠᠨᠰᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠫᠯᠠᠮᠠᠯᠢ «ᠮᠢᠯᠤᠣᠺ ᠲᠤ»᠂ «ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠠᠴᠠ» ᠪᠷᠡᠩᠳᠣᠨ ᠨᠠᠢ ᠳᠤ «ᠹᠢᠨᠢᠺᠰᠲ» ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ) "MCW" «ᠮᠢᠯᠤᠣᠺ ᠲᠤ» ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[8]

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ |- | align="left" | 2013-14 | align="left" | ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ | 70 || 70 || 34.5 || .405 || .264 || .703 || 6.2 || 6.3 || 1.9 || .6 || 16.7 |- | align="left" | 2014-15 | align="left" | ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ | 41 || 38 || 33.9 || .380 || .256 || .643 || 6.2 || 7.4 || 1.5 || .4 || 15.0 |-class="sortbottom" | align="center" colspan="2"| ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ | 111 || 108 || 34.3 || .396 || .261 || .683 || 6.2 || 6.7 || 1.7 || .5 || 16.0 |}

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ