ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠧᠢ ᠹᠣᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ
Michael J. FoxMichael J. Fox
250x350px
ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠧᠢ ᠹᠣᠺᠰ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠧᠢ ᠹᠣᠺᠰ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠵᠢᠩᠬᠢ᠃ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠹᠣᠺᠰ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ:

3.06.19613.06.1961

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ:

ᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠠᠡᠳ᠋ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠣᠨᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠠᠡᠳ᠋ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠣᠨ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ:

ᠺᠣᠳ᠋  ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ︕

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ:

Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ:

Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠFlag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ

ᠠᠵᠢᠯ:

ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ, ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠦ᠋ᠰᠧᠷ

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ:

1973—ᠣᠳᠣ1973—ᠣᠳᠣ

ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ:

Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ:

«ᠡᠮᠮᠢ»
(1986, 1987, 1988, 2000, 2009)


«ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ»
(1989, 1998, 1999, 2000)


ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ (ᠣᠹᠢᠼᠧᠷ)
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ«ᠡᠮᠮᠢ»
(1986, 1987, 1988, 2000, 2009)

«ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ»
(1989, 1998, 1999, 2000)


ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ (ᠣᠹᠢᠼᠧᠷ)
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
IMDb:

Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Lua错误 模块:Wikidata的第38行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠹᠣᠺᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael Andrew Fox; 1961 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3; ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠠᠡᠳ᠋ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠣᠨ) — ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋, ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠽᠡᠶᠢᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠦ᠋ᠰᠧᠷ᠃

ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢ ᠮᠠᠺᠹᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ «ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠷᠦᠦ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ» ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ «ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ» ᠯᠠ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ᠂ ᠮᠶᠽᠢᠺᠯ ᠰᠧᠷᠢᠶᠠᠯ «ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠷ»᠂ «ᠰᠫᠢᠨ-ᠰᠢᠲᠢᠭ ᠤᠨ» ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ «ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ» ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ — ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠲᠷᠡᠶᠢᠰᠢ ᠫᠣᠯᠯᠠᠨ (1988—). ᠹᠣᠺᠰ ᠫᠠᠷᠺᠢᠩᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ 1998 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ