ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠬᠢᠳ ᠲᠤ-ᠭᠡᠯᠺᠷᠢᠰᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠬᠢᠳ ᠲᠤ-ᠭᠡᠯᠺᠷᠢᠰᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael Kidd-Gilchrist, 1993 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠫᠧᠨᠰᠢᠯᠪᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠠᠯᠣᠲ ᠲᠤ ᠬᠣᠷᠨᠡᠲ᠋ᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠢᠳ ᠲᠤ-ᠭᠡᠯᠺᠷᠢᠰᠲ ᠺᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠺᠺᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠠᠴᠠ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢᠶᠠᠷ №2 ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠷᠠᠯᠣᠲ ᠲᠤ ᠪᠣᠪᠺᠡᠲᠦᠰ ᠪᠠᠭ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1] 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠯ ᠳᠠᠪᠯᠠ (25 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 12 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ) ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠢ 101-97 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 25 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 12 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠯᠧᠪᠷᠣᠨ ᠵᠧᠮᠰᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ II ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[2]

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
2012-13 ᠰᠢᠷᠠᠯᠣᠲ ᠲᠤ 78 77 26.0 .458 .222 .749 5.8 1.5 .7 .9 9.0
2013-14 ᠰᠢᠷᠠᠯᠣᠲ ᠲᠤ 62 62 24.2 .473 .111 .614 5.2 .8 .7 .6 7.2
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 140 139 25.2 .464 .167 .682 5.6 1.2 .7 .8 8.2

ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ |- | align="left" | 2014 | align="left" | ᠰᠢᠷᠠᠯᠣᠲ ᠲᠤ | 4 || 4 || 22.8 || .519 || .000 || .600 || 6.5 || 1.5 || 0.0 || 0.5 || 8.5 |- | align="left" | Career | align="left" | | 4 || 4 || 22.8 || .519 || .000 || .600 || 6.5 || 1.5 || 0.0 || 0.5 || 8.5 |}

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. UK's starting five opts for draft. ESPN (April 18, 2012). May 30, 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified (May 14, 2013).

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠬᠢᠳ ᠲᠤ-ᠭᠡᠯᠺᠷᠢᠰᠲ»

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ