ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ-2006 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠷᠷᠠᠯᠧᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1982 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 (1982-07-16) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠ-ᠠᠨ᠎ᠠ ᠺᠠᠨᠲᠠᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.80
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠠᠫᠷᠢᠰ ᠢᠶᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ4
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1999–2003ᠺᠠᠷᠮᠧᠯᠢᠲ᠋ᠠ
2003–2005ᠡᠷᠧᠳᠢ ᠪᠠᠨᠨᠣ
2005ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠭᠡᠯᠠᠺᠰᠢ15(0)
2005–2006ᠪᠷᠤᠬᠤᠰ11(1)
2006–2007ᠡᠷᠧᠳᠢ ᠪᠠᠨᠨᠣ38(0)
2007–2010ᠮᠤᠨᠢᠰᠢᠫᠠᠯ ᠯᠢᠪᠧᠷᠢᠶᠠ67(4)
2010–2011ᠴᠢᠸᠠᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ50(1)
2012–2013ᠺᠣᠮᠤᠨᠢᠭ ᠠᠴᠢᠨᠧᠰ46(3)
2013–ᠰᠠᠫᠷᠢᠰ ᠢᠶᠠ20(1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ (23-)4(0)
2004–ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ83(2)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠣᠷᠷᠠᠯᠧᠰ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Míchael Umaña Corrales, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠ-ᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠠᠫᠷᠢᠰ ᠢᠶᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠺᠠᠷᠮᠧᠯᠢᠲ᠋ᠠᠡᠷᠧᠳᠢ ᠪᠠᠨᠨᠣ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠭ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠭᠡᠯᠠᠺᠰᠢ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠪᠷᠤᠬᠤᠰ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠧᠳᠢ ᠪᠠᠨᠨᠣᠳ᠂ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠢᠰᠢᠫᠠᠯ ᠯᠢᠪᠧᠷᠢᠶᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠲᠠ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠭ ᠴᠢᠸᠠᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠭᠸᠠᠲ᠋ᠧᠮᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠤᠨᠢᠭ ᠠᠴᠢᠨᠧᠰ ᠲᠤ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃[1] ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠫᠷᠢᠰᠰ ᠲᠤ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2004 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ2006[2] ᠪᠣᠯᠤᠨ 2014[3] ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠦ ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ[4][5] 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠢᠨᠳᠠ ᠲᠠᠢ (0:0) ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠂ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ (4:3) ᠤᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[6]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠭᠡᠯᠠᠺᠰᠢ
ᠰᠠᠫᠷᠢᠰ ᠢᠶᠠ
ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Chivas USA part ways with Umana, three others", Major League Soccer, 4 January 20012 
  2. "Michael URENA", FIFA. 22 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  3. "Costa Rica World Cup 2014 squad", The Telegraph, 2 June 2014. 20 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  4. "Uruguay 1-3 Costa Rica", BBC, 14 June 2014. 22 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  5. "Italy 0-1 Costa Rica", BBC, 20 June 2014. 22 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  6. "Netherlands 0-0 Costa Rica", BBC, 5 June 2014. 6 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠰᠠᠫᠷᠢᠰ ᠢᠶᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2004 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2005 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2005 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ