ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠣᠯᠣᠸᠣᠺᠠᠨᠳᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠣᠯᠣᠸᠣᠺᠠᠨᠳᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Michael Olowokandi, 1975 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠠᠭᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1998 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠫᠯᠣᠮᠠᠲ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠣᠯᠣᠸᠣᠺᠠᠨᠳᠢᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠷᠢᠺᠧᠲᠷᠠᠭᠦᠪᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1998 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠣᠳᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠯᠣᠸᠣᠺᠠᠨᠳᠢ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠫᠣᠯ ᠫᠢᠷᠰᠸᠢᠨᠰ ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠷᠺ ᠨᠣᠸᠢᠴᠺᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ᠃ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 12.3 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 9.1 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ᠂ 2.2 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ ᠲᠢᠩᠪᠧᠷᠧᠤᠯᠪᠽᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲᠠ᠋ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ