ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠡᠰᠶ ᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠡᠰᠶ ᠡᠨ
Essien Real Madrid.JPG
ᠡᠰᠶ ᠡᠨ ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ᠂ 2013 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠣᠵᠣ ᠡᠰᠶ ᠡᠨ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1982 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 (1982-12-03) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠠᠨᠠᠠᠺᠺᠷᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.77[2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠮᠢᠯᠠᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ15
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1998–1999ᠯᠢᠪᠧᠷᠲᠤ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2000–2003ᠪᠠᠰᠲ᠋ᠢᠶᠠ66(11)
2003–2005ᠯᠢᠨ71(7)
2005–2014ᠴᠧᠯᠰᠢ168(17)
2012–2013ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
20(2)
2014–ᠮᠢᠯᠠᠨ6(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2002–ᠭᠠᠨᠠ52(9)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠣᠵᠣ ᠡᠰᠶ ᠡᠨ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Michael Kojo Essien,1982 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠶ ᠡᠨ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠪᠧᠷᠲᠤ ᠫᠷᠣᠹᠧᠱᠢᠤᠨᠠᠯᠠᠰ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 2000-2003 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠲ᠋ᠢᠶᠠ᠂ 2003-2005 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠯᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 2002-03, 2003-04 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2004-05 ᠣᠨ ᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ[3] ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠧᠯᠠᠰ ᠲᠤ 24.4 ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠭᠡᠷᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[4] ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠰᠶ ᠡᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 2006 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. (2010) The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. ISBN 978-1-84596-601-0. 
  2. http://www.chelseafc.com/first-team/player/27901/title/michael-essien
  3. Michael Essien – Transfermarkt.de
  4. "Michael Essien", BBC Sport:African Football, BBC. 24 May 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠡᠰᠶ ᠡᠨ»


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ