ᠮᠠᠶᠢᠺᠣᠨ ᠫᠧᠷᠧᠢᠷᠠ ᠷᠣᠺᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠮᠠᠶᠢᠺᠣᠨ
Valais Cup 2013 - OM-FC Porto 13-07-2013 - Maicon (cropped).jpg
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠶᠢᠺᠣᠨ ᠫᠧᠷᠧᠢᠷᠠ ᠷᠣᠺᠧ
ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠪᠠᠷᠷᠧᠲ᠋ᠦᠶᠢᠰ
ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ/ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠥᠨᠳᠥᠷ {{{ᠥᠨᠳᠦᠷ}}} ᠰᠮ
ᠵᠢᠩ 74 ᠺᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠭ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠣᠷᠲᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 4
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠷᠦᠽᠧᠢᠷᠣ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
2007 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠷᠦᠽᠧᠢᠷᠣ
2008  ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠪᠤᠹᠷᠢᠧᠨᠰᠧ
2008—2009  ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠢᠶᠣᠨᠠᠯ 28 (0)
2009—ᠣᠳᠣ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠣᠷᠲᠠ 81 (9)

* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ (ᠭᠣᠣᠯ) 2014 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃


ᠮᠠᠶᠢᠺᠣᠨ ᠫᠧᠷᠧᠢᠷᠠ ᠷᠣᠺᠧ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Maicon Pereira Roque; 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠷᠧᠲ᠋ᠦᠶᠢᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯᠡᠶᠢᠨ «ᠫᠣᠷᠲᠠ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠤ «ᠫᠣᠷᠲᠠ» ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ 2014 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ[1][2] ᠪᠠ ᠮᠠᠶᠢᠺᠣᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠤ «ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ (3:2) ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠨ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[3]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ