ᠮᠠᠶᠢᠷᠠ ᠰᠧᠷᠪᠦᠯᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠢᠷᠠ ᠰᠧᠷᠪᠦᠯᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1970 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 (1970-01-13) (49 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣOᠠᠬᠠᠺᠠᠢᠯᠠᠫᠠ ᠳᠧᠯ ᠮᠠᠷᠺᠧᠰ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠯ 1990–ᠣᠳᠣ

ᠮᠠᠶᠢᠷᠠ ᠰᠧᠷᠪᠦᠯᠠ ᠺᠣᠷᠲ᠋ᠧᠰ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Mayra Sérbulo Cortés; 1970 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠡᠶᠢᠨ Oᠠᠬᠠᠺᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠫᠠ ᠳᠧᠯ ᠮᠠᠷᠺᠧᠰᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ