ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠨᠢ ᠥᠳᠬᠡᠨ᠂ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠰ᠂ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠯᠴᠤᠩ᠂ ᠯᠧᠮᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠴᠤᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠮᠲᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠰᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠬᠣᠯᠢᠴᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂2 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠷᠦᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠩᠭᠢᠳᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠷᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠬᠤᠳᠭᠤᠬᠤ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠡᠯᠴᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠢᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠯᠧᠼᠢᠲ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ /ᠯᠧᠼᠢᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠾᠣᠯᠧᠰᠲᠷᠢᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ᠂ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠮ/ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ:,ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠺᠣᠯᠯᠣᠶᠢᠳ ᠤᠳ ᠪᠠ/ᠺᠣᠯᠯᠣᠶᠢᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠺᠣᠯᠯᠣᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠺᠣᠯᠯᠣᠶᠢᠳ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃/ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠣᠯᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠮᠣᠯᠧᠺᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 0,001 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠ ᠵᠥᠪ ᠴᠡᠭᠴᠡᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ ᠡᠮᠬᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠣᠯᠯᠣᠶᠢᠳ ᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠰᠢᠭ᠂ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠺᠣᠯᠯᠣᠶᠢᠳ ᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠨᠴᠢᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠥᠳᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠮᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ -ᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ

᠍ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠴᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ
᠍ ᠲᠡᠰᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠂ᠴᠠᠴᠤᠬᠤ᠂ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ᠮᠠᠺᠧ ᠠᠫ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ
᠍ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ᠂ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠣᠶᠢᠨᠧᠽ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠯᠧᠮᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ /ᠯᠧᠬᠢᠼᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ/ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠣᠯᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ/ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ,ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ/ 2 ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃/ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠪᠠᠷ/ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠱᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠥᠳᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠲᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠨᠢ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠯᠮᠤᠨᠧᠯᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃/ᠰᠠᠯᠮᠤᠨᠧᠯᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠢ᠂ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃/ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡᠭᠴᠢᠨ ᠳᠦ 3 ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ 4 ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ /ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯ/ ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠠᠨᠳ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ 65%/ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ/ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ *ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ* ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ *ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷᠲ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ* ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠠᠶᠢᠶᠢᠨᠧᠽ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠰᠯᠢᠭ ᠴᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠧᠯ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠥᠳᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ᠂ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ

ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠣᠴᠢᠮᠠᠭ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ Thousand-island salat dressing/ᠴᠢᠯᠢ ᠲᠡᠢ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠯᠣᠣᠯᠢ ᠲᠠᠢ᠂ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠢᠪ ᠲᠠᠢ᠂ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠩ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠯ ᠳᠤ/.ᠠᠶᠣᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠮᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ/ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ᠂ᠴᠥᠴᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠯᠧᠮᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠦᠰ/

ᠮᠠᠶᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ French prelate and statesman; principal minister to Louis XIII (1585-1642) ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ᠂ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ 13 ЛЬЮС᠂ᠭᠦᠨ ᠷᠧᠱᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠶᠤ /1585-1642/ 1756/1576 ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ/ᠮᠠᠶᠤᠨᠧᠽᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠬᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠥᠬᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠬᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ᠂ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠺᠷᠧᠮ ᠢ ᠣᠯᠢᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠬᠡᠦ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠭᠦᠩ ᠦᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠾᠣᠩᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ