ᠮᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠯᠣᠱᠣᠴᠢᠪᠰᠺᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠯᠣᠱᠣᠴᠢᠪᠰᠺᠠ
Majawloszczowska2.jpg

ᠳᠤᠭᠤᠢ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠯᠣᠱᠣᠴᠢᠪᠰᠺᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1983 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1983-11-09) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008 ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ

ᠮᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠣᠯᠣᠰᠴᠢᠪᠰᠺᠠ (ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠪᠡᠷ Maja Włoszczowska, 1983 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠸᠠᠷᠰᠢᠪ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢᠡᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ