ᠮᠠᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠧᠷᠷᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠧᠷᠷᠠ
Madjid Bougherra 2011.jpg
ᠪᠤᠭᠧᠷᠷᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠠᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠧᠷᠷᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1982 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 (1982-10-07) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠯᠣᠨᠸᠢᠭ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.90
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠠᠭᠧᠨᠲ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1999–2000ᠺᠧᠲ᠋ᠢᠨᠢ
2000–2002ᠯᠣᠨᠸᠢᠭ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2002–2006ᠭᠧᠨᠢᠨ49(1)
2006ᠺᠷᠤ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
11(1)
2006–2007ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠩᠰᠳᠧᠢ28(2)
2007–2008ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ34(2)
2008–2011ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ81(3)
2011–2014ᠯᠧᠬᠪᠢᠶ᠎ᠠ43(3)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ (23-)3(0)
2004–ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ62(4)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11

ᠮᠠᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠧᠷᠷᠠ (ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ مجيد بوغرة, ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Madjid Bougherrá, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠣᠨᠸᠢᠭ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠧᠨᠢᠶᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠺᠷᠤ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠩᠰᠳᠧᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠡᠴᠡ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠧᠬᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 1.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ[1] ᠪᠥᠭᠡᠳ 2011, 2014 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[2] 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠧᠷᠷᠠ ᠯᠧᠬᠸᠢᠶᠠᠭ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[3]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠨᠸᠢᠭ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠧᠷᠷᠠ ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠯᠵᠡᠶᠢᠯᠵᠡᠢ᠃[4] 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂[5] 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠤ ᠺᠠᠪᠣ ᠸᠧᠷᠢ ᠳᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ (2:2) ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ
ᠯᠧᠬᠪᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
  • ᠷᠧᠢᠨᠵᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ - ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ: 2008/09
  • ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ - ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢᠳ: 2009

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ