ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ/ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡ/ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ magyar nyelv
ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠᠰᠧᠷᠪᠢᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠰᠯᠣᠸᠧᠨᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ (ᠮᠠᠵᠠᠷ)
ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 14-15 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ (2005)[1]
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ
  • ᠹᠢᠨ-ᠤᠭᠣᠷ
    • ᠤᠭᠣᠷ
      • ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡ/ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ (ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ)
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ:
Flag of the European Union.svg ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠸ ᠢᠶᠧᠸᠣᠳ᠋ᠢᠨᠠ (ᠰᠧᠷᠪᠢ)
ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ
ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
ISO 639-1 hu
ISO 639-2 hun
ISO 639-3 hun
Dist of hu lang europe.svg
ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ (ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
 magyar nyelv
ᠭᠡᠨ᠎ᠡ) — ᠲᠥᠪ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ. ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠹᠢᠨ-ᠤᠭᠣᠷ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠣᠷ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠰᠣᠨᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ/ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 10,177,223[2]
ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ (ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠲᠷᠠᠨᠰᠡᠯᠸᠠᠩ) 1,443,970[3]
ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 520,528[4]
ᠰᠧᠷᠪᠢ (ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠸ ᠢᠶᠧᠸᠣᠳ᠋ᠢᠨᠠ) 293,299[5]
ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ (ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠺᠠᠷᠫᠠᠲ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ) 149,400[6]
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ 117,973[7]
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 75,555[8]
ᠢᠰᠷᠸᠯ 70,000
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 12-13 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ