ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠢ-ᠱᠠᠷᠢᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠢ-ᠱᠠᠷᠢᠪ (ᠫᠧᠷᠰ ᠢᠶᠡᠷ مزارِ شریف, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠵᠠ́ᠷᠢ-ᠱᠠᠷᠢ́ᠹ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Mazar-i-Sharif) — ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 375,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ