ᠮᠠᠴᠧᠰᠲᠡᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ ᠲᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠠᠩᠭᠯᠢᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
Manchester United Football Club
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠦᠳ[1]
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1878 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠡᠢ ᠳᠦ L&YR ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ (Newton Heath L&YR F.C.) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠣᠯᠳᠠ ᠲᠷᠠᠹᠹᠣᠷ ᠲᠤ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 75,731[2])
ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠯᠧᠢᠽᠧᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠵᠢᠡᠯ ᠭᠯᠧᠢᠽᠧᠷ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠠᠪᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠯᠧᠢᠽᠧᠷ
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠯᠤᠪᠢ ᠸᠠᠩ ᠭᠠᠯ
ᠯᠢᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
2013-14 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ᠂ 7
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ

ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Manchester United Football Club) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠰᠲᠷᠧᠲ᠋ᠹᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠨᠢ 1878 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠡᠢ ᠳᠦ L&YR ФК» ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ 1892 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 1974-75 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ 1938 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ 1964-65 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃[3] ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠢ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ 1996-97 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ 2013-14 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ 1910 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ «ᠣᠯᠳᠠ ᠲᠷᠠᠹᠹᠣᠷ ᠲᠤ» ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ «ᠤᠡᠮᠪᠯᠢ» ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ 76 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠃

«ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠨᠢ 1968 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠪᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 4-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠪᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠧᠷᠨ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 2-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠴᠧᠯᠰᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠪᠤᠶᠤ ФА ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ 11 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃[4]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ «ᠹᠣᠷᠪᠧᠰ» ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ 1.835 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠢ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠡᠳ᠋ᠧᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠯᠤᠪᠢ ᠸᠠᠩ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠨᠳ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 2014-15 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ (ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠳᠠ ᠲᠷᠠᠹᠹᠣᠷ ᠲᠤ
ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ
ᠣᠯᠳᠠ ᠲᠷᠠᠹᠹᠣᠷ ᠲᠤ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠣᠯᠳᠠ ᠲᠷᠠᠹᠹᠣᠷ ᠲᠤ
ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ
ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 1909
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 1910 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ 90,000 ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢ (1909)
ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠠᠷᠴᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠧᠢᠲ᠋ᠴ (1909)
ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ 75,957 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ (1910–)

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

«ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠭᠢ ᠦᠭᠵᠠ
2015 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ GK ᠳᠠᠪᠢᠳᠠ ᠳᠧ ᠬᠶᠠ
2 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠷᠠᠹᠠᠪᠡᠯ
3 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠱᠣ
4 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠹᠢᠯ ᠵᠣᠩᠰᠣ
5 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ DF ᠮᠠᠷᠺᠣᠰ ᠷᠣᠬᠣ
6 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠵᠣᠩᠨᠢ ᠡᠪᠠᠨᠰ
7 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ MF ᠠᠩᠭᠧᠯ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
8 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ MF ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠠ
9 ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ FW ᠷᠠᠳᠠᠮᠧᠯ ᠹᠠᠯᠺᠠᠣ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ)
10 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠦᠨᠢ
11 ᠪᠧᠯᠬᠢ MF ᠠᠳᠠᠨᠠᠨ ᠶᠠᠩᠭᠤᠵᠠᠢ
12 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠺᠷᠢᠰ ᠰᠮᠠᠯᠯᠢᠩ ᠢ
13 ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ GK ᠠᠨᠳᠧᠷᠰ ᠯᠢᠨᠳᠧ ᠪᠠᠷ ᠲᠤ
16 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠺᠠᠷᠷᠢᠺ
17 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠳᠠᠶᠢᠯ ᠪᠯᠢᠩ ᠳᠤ
18 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠡᠰᠢᠯ ᠶᠠᠩ ᠢ
20 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ FW ᠷᠣᠪᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠧᠷᠰᠢ
21 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ MF ᠠᠨᠳᠧᠷ ᠡᠷᠷᠧᠷᠠ
22 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠨᠢᠺ ᠫᠠᠦ᠋ᠥᠯ
25 ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ MF ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢ
28 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠠᠨᠳᠧᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
31 ᠪᠧᠯᠬᠢ MF ᠮᠠᠷᠠᠨᠢ ᠹᠧᠯᠯᠠᠶᠢᠨᠢ
32 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ GK ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠸᠠᠯᠢᠳᠧᠰ
33 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ DF ᠫᠠᠲᠷᠢᠺ ᠮᠠᠺᠨᠧᠢᠷ
35 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠵᠧᠰ ᠯᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷᠳ᠋
36 ᠪᠧᠯᠬᠢ DF ᠮᠠᠷᠨᠢᠭ ᠸᠧᠷᠮᠧᠢᠯ
37 ᠰᠸᠢᠰ MF ᠰᠡᠶᠢᠳᠢ ᠶᠠᠨᠺᠣ
39 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠷᠫ
40 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠪᠧᠨ ᠡᠶᠢᠮᠣᠰ
42 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠲᠠᠶᠢᠯᠧᠷ ᠪᠯᠧᠺᠧᠲ ᠲᠦ
44 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠠᠨᠳᠠᠷᠧᠰ ᠫᠡᠷᠡᠶᠢᠷᠠ
48 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠤᠢᠯ ᠺ ᠤᠨ
49 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠵᠧᠮᠰ ᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
14 ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ FW ᠬᠠᠪᠢᠶᠧᠷ ᠡᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠰ (ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)
23 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠲᠣᠮᠣ ᠺᠯᠸᠧᠷᠯᠢ (ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠨᠢᠭᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)
29 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠤᠢᠨᠹᠷ ᠲᠦ ᠵᠠᠬᠠ (ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠫᠠᠯᠠᠰ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)
30 ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ DF ᠭᠢᠯᠧᠷᠮᠣ ᠸᠠᠷᠧᠯ (ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠺᠠᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠨᠢᠭᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
41 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠷᠢᠰ ᠵᠡᠮᠰ (ᠷᠣᠲ᠋ᠧᠷᠧᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)
50 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠰᠡᠮ ᠵᠣᠩᠰᠣᠲᠤᠨ (ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)
ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ MF ᠨᠠᠨᠢ (ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠩ ᠰᠢᠫᠢ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)
ᠴᠢᠯᠢ FW ᠠᠩᠭᠧᠯᠠ ᠡᠩᠷᠢᠺᠧᠰ (ᠵᠠᠭᠷᠧᠪ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠹᠧᠷᠶᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Manchester United Football Club. Premier League. 24 June 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Rollin, Glenda; and Rollin, Jack (2008). “The Clubs”, Sky Sports Football Yearbook 2008-2009, Sky Sports Football Yearbooks. London: Headline Publishing Group, 254–255. ISBN 978-0-7553-1820-9. 
  3. European Football Statistics. 24 June 2006 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. "Manchester United win 11th FA Cup", CBC Sports, Canadian Broadcasting Corporation, 2004 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24. 2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

az:Mançester Yunayted (Mançester)

be-x-old:ᠮᠠᠴᠧᠰᠲᠡᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ ᠲᠦ et:Manchester United eu:Manchester United fa:منچستر یونایتد (باشگاه فوتبال) ga:Manchester United F.C. ku:Manchester United lv:Mančestras "United" lb:Manchester United FC mk:ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ Јᠤᠨᠤјᠲ ᠲᠦ ФК ml:മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സി᠃ no:Manchester United FC uz:Manchester United FK sco:Manchester Unitit F.C. simple:Manchester United F.C. ta:மான்செஸ்டர் யுனைட்டெட் F.C. vi:Manchester United zh-yue:曼聯

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ