ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ</br></br>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}} ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ</br>ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ

ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 53°28′N 2°14′W
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠪᠦᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2}}}
ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 3}}}
ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ  
 - ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠥᠨᠳᠥᠷ 38 m
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2011) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ UTC+0
ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ M
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠳ᠋ 0161
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: www.manchester.gov.uk

ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Manchester) ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 503,000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃[1] ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃[2]

ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[3] ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 2011 Census, ONS, 16 July 2012, <http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_270487.pdf>
  2. Mapped: Population hits a record high as thousands flock to Manchester MEN. 16 July 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ: ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠲᠷᠠᠹᠹᠣᠷ ᠲᠤᠣᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ