ᠮᠠᠴᠦᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣᠬᠢᠷᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠴᠦᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣᠬᠢᠷᠠ
ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠴᠦᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣᠬᠢᠷᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1980 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 (1980-06-27) (38 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠢᠰᠣᠺᠠᠶᠠᠶᠢᠵᠦ
 
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008 -55 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠦᠬᠠᠨ 2005 -55 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠵᠦ 2008 -55 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ

ᠮᠠᠴᠦᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠣᠬᠢᠷᠠ (松永 共広, Matsunaga Tomohiro?, 1980 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 -) ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠱᠢᠰᠣᠺᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠶᠢᠵᠦ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ 55 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ[1]

ᠨᠦᠮᠠᠵᠦ ᠭᠠᠺᠥᠡᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠶᠦ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ), ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 163 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠣᠳᠣ-ᠰᠢᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ 6 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ