ᠮᠠᠴᠢᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Macva in Serbia.svg

ᠮᠠᠴᠢᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠮᠠᠴᠢᠪᠠᠨᠰᠺᠢ ᠣᠺᠷᠤᠭ) — ᠰᠧᠷᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠷᠦᠨᠡᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ.

ᠮᠠᠴᠢᠪᠠ᠂ ᠫᠣᠳ᠋ᠷᠢᠨᠧ᠂ ᠫᠣᠰᠪᠠᠨᠢ᠂ ᠫᠣᠽᠧᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠱᠠᠪᠠᠴᠠ.

3,268 km2 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ 298,931 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠰᠧᠷᠪ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠰᠦ᠋ᠯᠮᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1]

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 228 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠴᠢᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ»

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ