ᠮᠠᠳᠬᠢᠶ᠎ᠠ-ᠫᠠᠷᠳᠧᠱ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠠᠳᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠠᠷᠳᠧᠱ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠳᠬᠢᠶ᠎ᠠ-ᠫᠠᠷᠳᠧᠱ (मध्य प्रदेश – Madhya pradēśa [ᠮᠠᠳᠠᠬᠢ ᠍ ᠶᠠ ᠫᠠᠷᠳᠡᠰᠢ], «ᠲᠥᠪ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ»᠂ Madhya Pradesh) — ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ 308 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ 72.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠮᠤᠵᠢ. ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠬᠣᠫᠠᠯ. ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠸᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷᠢᠨᠳᠦᠶᠢᠷᠵᠠᠪᠠᠯᠫᠦᠷ. ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠳᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠳᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ