ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠲᠤᠳᠬᠠᠯᠵᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠲᠤᠳᠬᠠᠯᠵᠢᠨ
Far Eastern Curlew -2.jpg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ
Status IUCN3.1 LC.svg
ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ (IUCN3.1)
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ
ᠪᠠᠭ: Charadriiformes
ᠣᠪᠤᠭ: ᠬᠣᠮᠨᠣᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ: ᠲᠤᠳᠬᠠᠯᠵᠢᠨ, Numenius
ᠵᠦᠢᠯ: N. madagascariensis
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ
Numenius madagascariensis
(ᠺᠠᠷᠯ ᠯᠢᠨᠡᠨᠢ1766)


ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠲᠤᠳᠬᠠᠯᠵᠢᠨ (Numenius madagascariensis) ᠨᠢ ᠬᠣᠮᠨᠣᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠭᠠᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠦᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠰᠤ ᠭᠠᠲᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 63 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠃

ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠᠺᠠᠮᠴᠢᠲ᠋ᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ᠠᠳᠠ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠲᠤᠳᠬᠠᠯᠵᠢᠨ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠲᠥ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 38,000 ᠱ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠹᠠᠢᠢᠯ:Far Eastern Curlew manly.ogg
ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠃


ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠲᠤᠳᠬᠠᠯᠵᠢᠨ»
ᠸᠢᠭᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ Numenius madagascariensis ᠍ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ