ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
«ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ» ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ «ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ)» ᠍ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ
Repoblikan'i Madagasikara
République de Madagascar
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: ᠮᠠᠯᠢᠭ᠃ Fitiavana, Tanindrazana, Fandrosoana
"ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ"
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
Ry Tanindrazanay malala ô!
"ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠢᠨᠢ"
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠠᠨᠠᠷᠪᠤ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠠᠯᠢᠭᠠᠰᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠷᠠᠳᠵᠤᠧᠯᠢᠨ᠎ᠠ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠣᠮᠧᠷ ᠪᠧᠷᠢᠽᠢᠺᠢ[1]
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
 -  ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1960 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 587,041 km2 (47)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 0.009%
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2011) 21,926,221 (53)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (1993) 12,238,914 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 35.2 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $20.610 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $943 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010[2] ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $8.59 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $320 
Gini (2001) 47.5 (ᠶᠡᠬᠡ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2010) 0.435 (ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ) (135)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠷᠢ (MGA)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +3
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .mg
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +261

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ (ᠮᠠᠯᠢᠭ᠃ Repoblikan'i Madagasikara, ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ République de Madagascar) ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠷᠠᠯ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ — 587 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠺᠮ²᠂ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ - 21.9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ - ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠠᠨᠠᠷᠪᠤ. ᠮᠠᠯᠢᠭᠠᠰᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠾᠷᠢᠰᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ᠃ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ - 1600 ᠺᠮ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ - 600 km ᠭᠠᠷᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ - 587 040 ᠺᠮ²᠃ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠠᠷᠠᠲ᠋ᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠢᠮᠦᠺ ᠲᠤᠷᠤ (2876 ᠮ) ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠥᠨ᠃ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠵᠠᠹᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠵᠡᠰᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ 5 ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠢᠪ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠠᠮᠢᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠴᠡ 5% ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ 80% ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷᠲ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠢ «ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠲᠢᠪ» ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Razafison, Rivonala. "Madagascar: Rajoelina appoints a 'consensus' prime minister", National Media Group, Kenya, October 29, 2011. October 29, 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on January 22, 2012. 
  2. The World Bank Group (December 2010). Madagascar: Data Profile. World Development Indicators Database. The World Bank. the original on August 24, 2011 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ August 24, 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ