ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ (ᠠᠷᠠᠯ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
«ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ» ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ «ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ)» ᠍ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ (2003 ᠣᠨ)

ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠽᠠᠮᠪᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠷᠠᠯ. ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ - 1600 ᠺᠮ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ - 600 km ᠭᠠᠷᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ - 587 040 ᠺᠮ²᠃ ᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠠᠨᠠᠷᠪᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠠᠷᠠᠲ᠋ᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠢᠮᠦᠺ ᠲᠤᠷᠤ (2876 ᠮ) ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠥᠨ᠃ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠵᠠᠹᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠵᠡᠰᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ 5 ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠢᠪ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠠᠮᠢᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠴᠡ 5% ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ 80% ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷᠲ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ ᠢ «ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠲᠢᠪ» ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ