ᠮᠠᠳᠠᠨᠠᠫᠠᠯᠯᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr class="mergedrow"> <td colspan="2" style="text-align:center" align="center">
ᠮᠠᠳᠠᠨᠠᠫᠠᠯᠯᠧ is located in ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ
</td>

</tr>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 13°32′N 78°30′E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠮᠤᠵᠢ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠥᠨᠳᠥᠷ 695 mᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ 517325
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠳ᠋ +918571

ᠮᠠᠳᠠᠨᠠᠫᠠᠯᠯᠧ (ᠲᠧᠯᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ మదనపల్లె) ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠫᠠᠷᠳᠧᠱ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠲᠦᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 2001 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 107512.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ