ᠮᠠᠲᠶᠤ ᠺᠧᠷᠧᠺᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠲᠶᠤ ᠺᠧᠷᠧᠺᠤ


ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1972 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 – 1991 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠾᠣᠮᠠᠳᠧᠭᠪᠧ-ᠲᠣᠮᠧᠲ᠋ᠢᠨ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠨᠢᠰᠧᠹᠤᠷ ᠰᠣᠭᠯᠠ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠰᠠᠨ
1996 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 – 2006 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢᠰᠧᠹᠤᠷ ᠰᠣᠭᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠶᠠᠢ ᠪᠣᠨᠢ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ 1933 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 (1933-09-02) (85 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠳᠠᠾᠣᠮᠧᠢᠺᠦ᠋ᠠᠷᠹᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠧᠨᠢᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠮ (1975 - 1990)
ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠪᠢᠩᠭᠧᠯ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ

ᠮᠠᠲᠶᠤ ᠺᠧᠷᠧᠺᠤ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Mathieu Kérékou, 1933 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ[1]) ᠨᠢ ᠪᠧᠨᠢᠨᠢᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ 1972 - 1991, 1996 - 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ 17 ᠵᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠮᠠᠷᠺᠰᠢᠰᠲ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠨᠹᠧᠷᠧᠨᠼᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ 5 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ