ᠮᠠᠲᠶ᠎ᠠ ᠳᠧᠪᠶᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠲᠶ᠎ᠠ ᠳᠧᠪᠶᠰᠢ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠠᠲᠶ᠎ᠠ ᠳᠧᠪᠶᠰᠢ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1985 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 (1985-07-29) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠹᠷᠧᠲ᠋ᠧᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.77
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ2
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1993–2003ᠯᠢᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2003–2013ᠯᠢᠯ233(16)
2013–2014ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ43(1)
2014–ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2011–ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ25(2)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4

ᠮᠠᠲᠶ᠎ᠠ ᠳᠧᠪᠶᠰᠢ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Mathieu Debuchy, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠤ ᠹᠷᠧᠲ᠋ᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠲᠶ᠎ᠠ ᠯᠢᠯ ᠦᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠼ᠂ ᠯᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃[2][3] 2004-2005 ᠣᠨ ᠳᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ 19 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 3 ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠷᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠᠲᠶ᠎ᠠ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠤ ᠰᠲᠷᠠᠰᠪᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠠᠪᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠳᠧᠪᠶᠰᠢ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃[4] 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠧᠨᠲ ᠮᠢᠷᠷᠧᠨᠢᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 26 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭᠰᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠳ᠋ᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 26 ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 12 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ[5] ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯᠠᠳ ᠲᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃[6]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠧᠪᠶᠰᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠲ᠋ᠠᠳ ᠳᠧ ᠹᠷᠠᠨᠰ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[7] ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠢᠯ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
  • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ: 2011–12

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14", Premier League, 16 August 2013. 17 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  2. Mathieu Debuchy. L'Équipe. the original on 2012-08-15 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Match Stats. FC Metz - LOSC Lille Métropole. Ligue 1. the original on 2012-08-15 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Newcastle Complete Debuchy Signing. Newcastle United FC.
  5. "Arsenal complete transfer of Mathieu Debuchy from Newcastle United for £12 million", The Telegraph, 17 July 2014. 17 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  6. Arsenal complete Mathieu Debuchy signing. Arsenal (17 July 2014). 17 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. ᠰᠪᠣᠷᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠢ ᠷᠠᠽᠣᠪᠷᠠ ᠠᠴᠢ ᠰ ᠠᠯᠪᠠᠨᠴᠠᠮᠢ. ᠧᠦ᠋ᠷᠣ-ᠹᠦᠲᠪᠣᠯ. the original on 2012-08-15 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ