ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ

</div>

Paris Eiffelturm 2007.jpg

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ · ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ · ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ · ᠤᠶᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ · ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠥᠬᠡ · ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠢᠭ · ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ · ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠤᠳ · ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠯ ᠳᠤ · ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ · ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠯᠲᠠ · ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ · ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ · ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ-ᠰᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ-ᠳ᠋ᠢᠶᠡᠭᠷᠠᠮ · ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ · ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ · ᠰᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠯᠲᠡ

ᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠠᠷ: ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ · ᠰᠢᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ · ᠸᠢᠰᠺᠣ ᠨᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ · ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨ · ᠲᠡᠮᠦᠷ · ᠠᠯᠲᠠ · ᠵᠡᠰ · ᠮᠥᠩᠭᠥ · ᠴᠠᠶᠢᠷ · ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ (ᠮᠢᠺᠷᠣᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺ)
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠭᠠᠯᠯᠢᠤᠮ-ᠠᠷᠰᠧᠨᠢ ᠳᠤ · ᠭᠠᠯᠯᠢᠤᠮ-ᠠᠷᠰᠧᠨᠢ ᠳᠤ · ᠭᠠᠯᠯᠢᠦᠶᠢᠮᠨᠢᠲᠷᠢ ᠳᠤ · ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢᠦᠶᠢᠮ · ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ · ᠢᠨᠳᠢᠦ᠋ᠮ · ᠰᠢᠯᠢᠼᠢᠦᠶᠢᠮ · ᠰᠢᠯᠢᠼᠢᠦᠶᠢᠮᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ · ᠰᠢᠯᠢᠼᠢᠦᠶᠢᠮᠨᠢᠲᠷᠢ ᠳᠤ

ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠰᠢ
ᠠᠮᠠᠯᠭᠠᠮ · ᠬᠦᠷᠡᠯ · ᠭᠠᠨ · ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠲᠡᠮᠦᠷ · ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠰᠢ · ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ · ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ · ᠭᠠᠤᠯᠢ · ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ · ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠨ · ᠴᠢᠨᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨ · ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠲᠡᠮᠦᠷ · ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢ · ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠰᠢ ·

ᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠠᠷ
ᠤᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ · ᠷᠧᠽᠢᠨ · ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠤᠢᠴᠤᠤᠶᠢ · ᠰᠢᠨᠲ᠋ᠧᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠤᠢᠴᠤᠤᠶᠢ · ᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠠᠷ  · ᠪᠢᠣ ᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠠᠷ  · ᠬᠤᠪᠠᠨᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ · ПЭ · ПЭТ · ᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠷ · ПП · ПВX · ПС · ПУР · ПСХ · ПГТ · ᠰᠢᠨᠲ᠋ᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠳᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠢ · ᠲᠧᠷᠮᠣᠫᠯᠠᠰ ᠲᠤ

ᠺᠧᠷᠠᠮᠢᠺ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠨ ᠰᠤᠫᠷᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ · ᠺᠧᠷᠠᠮᠢᠺ · ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠺᠧᠷᠠᠮᠢᠺ · ᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ ᠺᠧᠷᠠᠮᠢᠺ · ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ · ᠰᠢᠯᠢᠺᠠᠲ ᠺᠧᠷᠠᠮᠢᠺ · ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠺᠧᠷᠠᠮᠢᠺ · ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠺᠧᠷᠠᠮᠢᠺ · ᠰᠢᠯᠯᠡᠬᠦ · ᠰᠢᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ


ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠰᠢᠯᠢ · ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ · ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠺᠧᠷᠠᠮᠢᠺ · ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠰᠢᠯᠢ · Panzerglas · ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ · ᠵᠢᠩᠨᠡᠬᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠮᠣᠳᠣ · ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ · ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠰᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ · ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ · ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠰᠠᠪᠢᠬᠢ · ᠫᠧᠺᠭᠮᠧᠨᠲ

ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠲᠣᠰᠣ  · ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ · ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ · ᠭᠷᠠᠹᠢ ᠳᠤ · ᠱᠣᠬᠣᠢ


ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠍ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
ᠪᠷᠠᠪᠠᠶᠢᠰ-ᠲᠣᠷ • ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ • ᠲᠡᠮᠦᠷ-ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠡᠭᠷᠠᠮ • ᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠣᠷᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ • ᠲᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ • ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ • ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ • ᠹᠠᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠡᠭᠷᠠᠮ • ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ

ᠠᠨᠠᠯᠢᠲ᠋ᠢᠭ
ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ • ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠮᠢᠺᠷᠣᠰᠺᠣᠫ • ᠲᠠᠯᠠᠰᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ • ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠢᠺᠷᠣᠰᠺᠣᠫ • ᠰᠫᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠰᠺᠣᠫ • ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠨᠠᠯᠢᠽᠢ

ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ • ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣ ᠵᠦᠯᠭᠦᠯᠲᠡ • ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ • ᠭᠠᠯᠪᠠᠨᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ • ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ • ᠬᠡᠪᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ • ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯx • ᠨᠠᠭᠠᠬᠤ • ᠴᠠᠪᠠᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ • ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠬᠥᠭᠡᠰᠦ • ᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ • ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ • ᠭᠠᠩᠨᠠᠬᠤ • ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ • ᠡᠯᠳᠡᠬᠦ

ᠨᠨᠣᠲ᠋ᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ
ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠨᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ • ᠨᠤᠨᠠ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠤᠲᠠᠰᠤ • ᠨᠤᠨᠠ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺ • ᠨᠤᠨᠠ ᠡᠭᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ • ᠨᠤᠨᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ • ᠨᠨᠣᠲ᠋ᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ • ᠨᠤᠨᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ
ᠪᠢᠣᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺ • ᠪᠢᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ • ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺ • ᠮᠢᠺᠷᠣᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ • ᠮᠢᠺᠷᠣᠲ᠋ᠧᠭᠨᠢᠭ • ᠣᠫᠲ᠋ᠣ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺ • ᠰᠫᠢᠨᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ