ᠮᠠᠲ᠋ᠠ ᠬᠠᠷᠢ (1927 ᠣᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠲ᠋ᠠ ᠬᠠᠷᠢ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠹᠷᠢᠳᠢᠷᠢᠬᠤ ᠹᠧᠬᠧᠷ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ: ᠯᠶᠣ ᠪᠢᠷᠢᠨᠰᠺᠢ
ᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ: ᠮᠠᠭᠳᠠ ᠰᠣᠨᠢ
ᠸᠣᠯᠹᠬᠠᠨᠨ ᠢ ᠴᠡᠯᠼᠧᠷ
ᠹᠷᠢᠼ ᠺᠣᠷᠲᠨᠧᠷ
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ:
ᠸᠢᠯᠯᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ-ᠭᠧᠨᠲᠨᠧᠷ
ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠴᠢ: ᠯᠶᠣᠫᠣᠯ ᠳᠤ ᠺᠦᠶᠢᠲ᠋ᠴᠯᠧᠪ
ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠳᠢ: National-Film
ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ National-Film
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ: 1927 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ: 80 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ
ᠤᠯᠤᠰ: ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠬᠡᠯᠡ: ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ

ᠮᠠᠲ᠋ᠠ ᠬᠠᠷᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Mata Hari, die rote Tänzerin) ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠲ᠋ᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠢ 1927 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠤᠮ᠃ ᠹᠷᠢᠳᠢᠷᠢᠬᠤ ᠹᠧᠬᠧᠷᠡᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠮᠠᠭᠳᠠ ᠰᠣᠨᠢᠸᠣᠯᠹᠬᠠᠨᠨ ᠢ ᠴᠡᠯᠼᠧᠷᠹᠷᠢᠼ ᠺᠣᠷᠲᠨᠧᠷ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠬᠦᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠭ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • Kelly, Andrew. Cinema and the Great War. Routledge, 1997.

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ