ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠶᠡᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠶᠡᠷ
ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠶᠡᠷ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠶᠡᠷ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1990 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1990-06-09) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.79

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ