ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ
Matthias Ginter.jpg
ᠭᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭ ᠲᠦ (2013)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1994 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 (1994-01-19) (25 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠮᠠᠷᠬ᠎ᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.87
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ28
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1998–2005ᠮᠠᠷᠬ᠎ᠠ
2005–2012ᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2012–2014ᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭ70(2)
2014–ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2011–2012ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (18-)6(0)
2012–2013ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (19-)5(1)
2013ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ (21-)8(0)
2014–ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ2(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13

ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Matthias Ginter, 1994 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭ ᠦᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠳᠤ 11 ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠤᠭᠰᠪᠦᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠫᠦ᠋ᠲ᠋ᠢᠯᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ 88 ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[2] ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[3]

ᠳᠣᠷᠣᠲᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢ ᠳᠤ 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ 2019 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃[4]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠢᠣᠠᠬᠢᠮ ᠯᠶᠣᠪ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ДАШТ ᠍ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃[5]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠷᠠᠶᠪᠦᠦᠭ
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
  • ᠹᠷᠢᠼ ᠸᠠᠯᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ (18 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠤ) (1): 2012[6]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF), FIFA, 11 June 2014, p. 16. 11 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  2. Freiburg tops fellow struggler Augsburg. foxsports.com (2012-01-21). the original on 2013-05-31 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Profi-Verträge für vier Fußballschüler. SC Freiburg (2012-01-23). the original on 2013-05-31 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Borussia Dortmund verpflichtet Matthias Ginter
  5. ᠫᠣ ᠰᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠨᠶᠤ ᠨᠠ 9 ᠢᠦᠯᠶᠠ 2014 ᠭᠣᠳᠠ᠃
  6. SC Freiburg: Ginter ist U18-Nachwuchsspieler des Jahres 2012. Badische Zeitung (2012-07-30). the original on 2013-05-31 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ