ᠮᠠᠰᠺ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

«ᠮᠠᠰᠺ» (ᠪᠠᠭ) — 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋.

ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠬ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ
 • ᠪ᠃ ᠭᠠᠩᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠷ᠃ ᠠᠳ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ
 • ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠮᠢᠩ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
 • ᠪ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠽᠠᠶ᠎ᠠ
 • ᠪ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠦ᠋ᠰᠧᠷ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ — ᠱ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ
 • ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ —᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
 • ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠴᠢ — ᠵ᠃ ᠣᠳᠬᠣᠨᠳᠠᠪᠠ
 • ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ — ᠵ᠃ ᠮᠥᠩᠬᠡ-ᠣᠷᠭᠢᠯ
 • ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ — ᠭ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠡᠨ
 • ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ — ᠶᠠ᠃ ᠣᠳᠣᠭᠡᠶᠢᠪᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ